เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 เม.ย. 2565    รายงานการประชุม การพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 27
  10 มี.ค. 2565    การประชุมประจำเดือนของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อรับฟังปัญหา และความคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกัน 28
  30 ก.ย. 2564    ประกาศการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม 27
  30 เม.ย. 2564    บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 85
  9 เม.ย. 2564    รายงานการประชุม ผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR)ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 100
  8 พ.ค. 2562    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 98