เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2564    หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) 15
  1 เม.ย. 2564    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) 15
  13 ม.ค. 2564    กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ห 19
  13 ม.ค. 2564    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 16
  13 ม.ค. 2564    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 15
  13 ม.ค. 2564    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 15
  13 ม.ค. 2564    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 15
  13 ม.ค. 2564    การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 17
  13 ม.ค. 2564    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 18
  1 ต.ค. 2563    หลักเกณฑ์และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15
  1 ต.ค. 2563    หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) 16
  1 ต.ค. 2563    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) 16
  1 ต.ค. 2563    หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15
  11 มิ.ย. 2563    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 15
  28 พ.ค. 2563    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 15
  1 เม.ย. 2563    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 18
  25 ก.พ. 2563    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 16
  6 ก.พ. 2563    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่3) พ.ศ. 2563 และเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 17
  9 ม.ค. 2563    หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 16
  9 ม.ค. 2563    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ท. รับรอง 17


หน้าที่ 1 [ 2 ]