เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 เม.ย. 2565    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และร้องทุกข์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 30
  7 เม.ย. 2565    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 10 พ.ย.2564(เงินเพิ่มพนักงานจ้างเสี่ยงภัย,เงินเพิ่มคุณวุฒิ) 28
  7 เม.ย. 2565    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564(โครงสร้างส่วนราชการ,คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ) 29
  7 เม.ย. 2565    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ขั้นพื้นฐาน 2565 ลงวันที่23 มี.ค.2565 30
  7 เม.ย. 2565    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 ก.พ.2565(แต่งตั้ง คกก.จัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 29
  7 เม.ย. 2565    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564(การดำเนินการตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร,โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง(ฉบับที่3) 30
  7 เม.ย. 2565    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564(กำหนดตำแหน่งครูลักษณะพิเศษ,ลักษณ 27
  5 เม.ย. 2565    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 31
  4 ต.ค. 2564    หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 27
  1 ต.ค. 2564    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 27
  14 ก.ย. 2564    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 30
  1 เม.ย. 2564    หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) 98
  1 เม.ย. 2564    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) 97
  13 ม.ค. 2564    กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ห 98
  13 ม.ค. 2564    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 98
  13 ม.ค. 2564    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 98
  13 ม.ค. 2564    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 97
  13 ม.ค. 2564    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 94
  13 ม.ค. 2564    การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 99
  13 ม.ค. 2564    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 102


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]