เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
 

 

 

 
  ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งสัง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
  ประชาสัมพันธ์ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งสัง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566
  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลทุ่งสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

27 มี.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566
20 มี.ค. 2566 ขอประชาสัมพันธ์แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ...
15 มี.ค. 2566 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566
1 มี.ค. 2566 กำหนดการชำระภาษีและการยื่นภาษีแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566
14 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ฐานข้อมูลที่เป็นต้นแบบ/แหลงเรียนรู้สำหรับประชาชน
6 ธ.ค. 2565 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
12 ต.ค. 2564 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565
23 ก.ย. 2564 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพฯ
21 ก.ย. 2564 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
12 มี.ค. 2564 เปิดเผยสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำรวจและพัฒนารอบสระน้ำและถ้ำต่างๆของภูเขาหลักให้เป็นแหล่งท...

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
 
 

 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555