เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

สภาพทางสังคม

การศึกษา

1.โรงเรียนบ้านวังหิน  นางจำนง  ศรีแก้วณวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน

2.โรงเรียนวัดควนยูง  นางปฤทัย  อำมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนยูง

3.โรงเรียนบ้านโคกวัด  นางพวงลัดดา   อินทรทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด

4.โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง  นางอภิญญา   ช่วยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง

5.โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา  นางสุราตรี   พันธ์เพชรกุล ครู ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา

6.โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  นางวารินดา  จู้ห้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

  สถาบันและองค์กรทางศาสนา         

  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประชาชนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดโดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน  ซึ่งมีวัดตั้งอยู่ในเขตตำบลทุ่งสัง    5  แห่ง  ดังนี้ 

                 1. วัดสระเภา                        ตั้งอยู่หมู่ที่ 1          

                 2. วัดภูเขาลำทัง                    ตั้งอยู่หมู่ที่  2        

                 3. วัดควนยูง                         ตั้งอยู่หมู่ที่  3        

                 4. วัดวังหิน                          ตั้งอยู่หมู่ที่  4        

                 5. วัดภูเขาหลัก                    ตั้งอยู่หมู่ที่  5        

                 นอกจากจะใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาแล้ว  ยังใช้เป็นที่รวมจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ  เช่น  ประเพณีงานเดือนสิบ  งานปากปีปากเดือน  การแสดงมโนห์รา  รำกลองยาว

ประชากรนิยมตั้งถิ่นฐานบริเวณริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4110  ทั้งสองฝั่ง  โดยมีกลุ่มใหญ่ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นมากที่สุด

    การสาธารณสุข 

                   1  สถานีอนามัยชุมชนบ้านหน้าเขา  ตั้งอยู่  ม.2  รับผิดชอบประชาชนในพื้นหมู่ที่ 1,6,7  มีนายสุวรรณน้อย  เดิมคลัง  รักษาการหัวหน้าสถานีอนามัย

                 2  ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านวังหิน  ตั้งอยู่  ม.4  รับผิดชอบประชาชนในพื้นหมู่ที่  2,3,4,5  มีนายเชาวลิต  ลิ่มวิจิตรวงศ์  รักษาการหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านวังหิน 

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน         

                    (1)  สถานีดับเพลิง                                             จำนวน      -     แห่ง

                    (2)  ป้อมยามตำรวจและสายตรวจ                      จำนวน   2   แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  และหมู่ที่  8