เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

สำนักปลัด

 
 
   นายมานะ  อินทศิลา  
   รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 

-ว่าง-
นางสุคนธ์ หวานชื่น

นางสาวเขมิกา หลุ่ยจิ๋ว
นางสาวธิติมา ศรีสุวรรณ์

นางสาวจิตสุภา อินทอง
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชน นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   

 
 
นายสุวัฒน์ ช่วยศรียัง นายสมเกียรติ แสงเงิน นางสาวเพ็ญทิพย์
ขวัญเมือง 
นางสาวเกศราภรณ์
บุญมีชัย
นางสาวสิริประภา
นวลนุ่ม
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป  
ผู้ช่วยนักจัดการงาน
ทั้วไป
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ นโยบายและเเผนฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

 
 
นายสุชาติ ต้นป้อ
นายวิธาน เชื้อกูลชาติ


 
คนงานทั่วไป
 พนักงานขับรถยนต์