เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
 


โครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”


สภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งสังร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ในระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2563 ณ หนานท่าส้าน 315 หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

2021-08-16
2020-12-29
2020-12-21
2020-12-07
2020-11-11
2020-11-11
2020-11-05
2020-10-15
2020-09-01
2020-07-24