เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 มิ.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถน้ำและรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 หลัง ขนาด 7 x 20 เมตร 46
  3 มี.ค. 2563    รายงานการประชุมผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 57
  3 ก.พ. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 52
  17 ก.ย. 2562    รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 56
  21 ส.ค. 2562    ประกาศแก้ไขการจำแนกงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 54
  1 ก.ค. 2562    ส่วนที่1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 64
  1 ก.ค. 2562    คำนำ 58
  1 ก.ค. 2562    ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองท้องถิ่น 56
  1 ก.ค. 2562    ส่วนที่ 3การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 56
  1 ก.ค. 2562    ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 56
  1 ก.ค. 2562    ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 61
  1 ก.ค. 2562    ภาคผนวก 57
  27 พ.ค. 2562    ประชุมประฃาคมระดับหมู่บ้าน จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 47
  25 ก.พ. 2562    ประกาศแผนพัฒนางานท้องถิ่น (ปี 2561-2564) ฉบับที่ 4 58
  14 ส.ค. 2561    ประกาศแผนพัฒนางานท้องถิ่น (ปี 2561-2564) ฉบับที่ 3 50
  12 พ.ย. 2558    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 338
  12 พ.ย. 2558    คำนำ 346
  12 พ.ย. 2558    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 364
  12 พ.ย. 2558    ภาคผนวก 351