เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  3 มี.ค. 2563    รายงานการประชุมผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 8
  3 ก.พ. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 4
  17 ก.ย. 2562    รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5
  21 ส.ค. 2562    ประกาศแก้ไขการจำแนกงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 6
  1 ก.ค. 2562    ส่วนที่1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 11
  1 ก.ค. 2562    คำนำ 9
  1 ก.ค. 2562    ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองท้องถิ่น 9
  1 ก.ค. 2562    ส่วนที่ 3การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 8
  1 ก.ค. 2562    ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 8
  1 ก.ค. 2562    ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 8
  1 ก.ค. 2562    ภาคผนวก 9
  25 ก.พ. 2562    ประกาศแผนพัฒนางานท้องถิ่น (ปี 2561-2564) ฉบับที่ 4 9
  14 ส.ค. 2561    ประกาศแผนพัฒนางานท้องถิ่น (ปี 2561-2564) ฉบับที่ 3 7
  12 พ.ย. 2558    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 277
  12 พ.ย. 2558    คำนำ 291
  12 พ.ย. 2558    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 302
  12 พ.ย. 2558    ภาคผนวก 296