เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 มิ.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถน้ำและรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 หลัง ขนาด 7 x 20 เมตร 29
  3 มี.ค. 2563    รายงานการประชุมผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 39
  3 ก.พ. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 33
  17 ก.ย. 2562    รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 36
  21 ส.ค. 2562    ประกาศแก้ไขการจำแนกงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 37
  1 ก.ค. 2562    ส่วนที่1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 46
  1 ก.ค. 2562    คำนำ 38
  1 ก.ค. 2562    ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองท้องถิ่น 38
  1 ก.ค. 2562    ส่วนที่ 3การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 38
  1 ก.ค. 2562    ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 38
  1 ก.ค. 2562    ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 41
  1 ก.ค. 2562    ภาคผนวก 39
  27 พ.ค. 2562    ประชุมประฃาคมระดับหมู่บ้าน จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 29
  25 ก.พ. 2562    ประกาศแผนพัฒนางานท้องถิ่น (ปี 2561-2564) ฉบับที่ 4 40
  14 ส.ค. 2561    ประกาศแผนพัฒนางานท้องถิ่น (ปี 2561-2564) ฉบับที่ 3 33
  12 พ.ย. 2558    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 318
  12 พ.ย. 2558    คำนำ 326
  12 พ.ย. 2558    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 340
  12 พ.ย. 2558    ภาคผนวก 331