เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เทศบัญญัติ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ม.ค. 2563    คู่มือเงินอุดหนุนการจัดทำงบประมาณปีงบประมาณ ปี2563 4
  14 ม.ค. 2563    ระเบียบเงินอุดหนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 4
  17 ก.ย. 2562    ประกาศใช้เทศบัญญัติ 13
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายรับ 271
  12 พ.ย. 2558    รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย 273
  12 พ.ย. 2558    เทศบัญญัติงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 262
  12 พ.ย. 2558    แผนงานบริหารทั่วไป 279
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 248
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศึกษา 260
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสาธารณสุข 246
  12 พ.ย. 2558    แผนงานเคหะและชุมชน 261
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 275
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 268
  12 พ.ย. 2558    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 254
  12 พ.ย. 2558    งบกลาง 263
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณ 255
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายรับ 253
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายจ่าย 256
  11 พ.ย. 2558    บันทึกหลักการและเหตุผล 281