เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
เทศบัญญัติอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ม.ค. 2563    คู่มือเงินอุดหนุนการจัดทำงบประมาณปีงบประมาณ ปี2563 36
  14 ม.ค. 2563    ระเบียบเงินอุดหนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 33
  17 ก.ย. 2562    ประกาศใช้เทศบัญญัติ 44
  8 เม.ย. 2562    จัดทำทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติเทศบัญญัติ ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง ประจำปี พ.ศ.2562 31
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายรับ 310
  12 พ.ย. 2558    รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย 320
  12 พ.ย. 2558    เทศบัญญัติงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 303
  12 พ.ย. 2558    แผนงานบริหารทั่วไป 320
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 290
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศึกษา 300
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสาธารณสุข 288
  12 พ.ย. 2558    แผนงานเคหะและชุมชน 296
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 321
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 305
  12 พ.ย. 2558    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 296
  12 พ.ย. 2558    งบกลาง 302
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณ 293
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายรับ 295
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายจ่าย 294
  11 พ.ย. 2558    บันทึกหลักการและเหตุผล 324