เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เทศบัญญัติ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายรับ 66
  12 พ.ย. 2558    รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย 66
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายจ่าย 60
  12 พ.ย. 2558    แผนงานบริหารทั่วไป 72
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 64
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศึกษา 66
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสาธารณสุข 63
  12 พ.ย. 2558    แผนงานเคหะและชุมชน 59
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 71
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 66
  12 พ.ย. 2558    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 77
  12 พ.ย. 2558    งบกลาง 79
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณ 69
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายรับ 71
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายจ่าย 65
  11 พ.ย. 2558    บันทึกหลักการและเหตุผล 93