เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เทศบัญญัติ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายรับ 188
  12 พ.ย. 2558    รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย 186
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายจ่าย 178
  12 พ.ย. 2558    แผนงานบริหารทั่วไป 199
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 175
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศึกษา 187
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสาธารณสุข 179
  12 พ.ย. 2558    แผนงานเคหะและชุมชน 175
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 188
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 183
  12 พ.ย. 2558    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 186
  12 พ.ย. 2558    งบกลาง 193
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณ 185
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายรับ 187
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายจ่าย 182
  11 พ.ย. 2558    บันทึกหลักการและเหตุผล 203