เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เทศบัญญัติ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายรับ 159
  12 พ.ย. 2558    รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย 161
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายจ่าย 154
  12 พ.ย. 2558    แผนงานบริหารทั่วไป 170
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 154
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศึกษา 165
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสาธารณสุข 158
  12 พ.ย. 2558    แผนงานเคหะและชุมชน 151
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 168
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 159
  12 พ.ย. 2558    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 168
  12 พ.ย. 2558    งบกลาง 170
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณ 161
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายรับ 168
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายจ่าย 157
  11 พ.ย. 2558    บันทึกหลักการและเหตุผล 186