เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เทศบัญญัติ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายรับ 108
  12 พ.ย. 2558    รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย 113
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายจ่าย 102
  12 พ.ย. 2558    แผนงานบริหารทั่วไป 119
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 105
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศึกษา 111
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสาธารณสุข 108
  12 พ.ย. 2558    แผนงานเคหะและชุมชน 107
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 120
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 112
  12 พ.ย. 2558    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 118
  12 พ.ย. 2558    งบกลาง 124
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณ 115
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายรับ 117
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายจ่าย 107
  11 พ.ย. 2558    บันทึกหลักการและเหตุผล 135