เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เทศบัญญัติ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายรับ 204
  12 พ.ย. 2558    รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย 206
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายจ่าย 195
  12 พ.ย. 2558    แผนงานบริหารทั่วไป 215
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 188
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศึกษา 202
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสาธารณสุข 195
  12 พ.ย. 2558    แผนงานเคหะและชุมชน 192
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 207
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 201
  12 พ.ย. 2558    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 198
  12 พ.ย. 2558    งบกลาง 209
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณ 200
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายรับ 199
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายจ่าย 196
  11 พ.ย. 2558    บันทึกหลักการและเหตุผล 218