เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
เทศบัญญัติอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ม.ค. 2563    คู่มือเงินอุดหนุนการจัดทำงบประมาณปีงบประมาณ ปี2563 53
  14 ม.ค. 2563    ระเบียบเงินอุดหนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 50
  17 ก.ย. 2562    ประกาศใช้เทศบัญญัติ 63
  8 เม.ย. 2562    จัดทำทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติเทศบัญญัติ ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง ประจำปี พ.ศ.2562 51
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายรับ 333
  12 พ.ย. 2558    รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย 340
  12 พ.ย. 2558    เทศบัญญัติงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 323
  12 พ.ย. 2558    แผนงานบริหารทั่วไป 342
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 308
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศึกษา 318
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสาธารณสุข 310
  12 พ.ย. 2558    แผนงานเคหะและชุมชน 315
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 342
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 326
  12 พ.ย. 2558    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 314
  12 พ.ย. 2558    งบกลาง 321
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณ 315
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายรับ 315
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายจ่าย 318
  11 พ.ย. 2558    บันทึกหลักการและเหตุผล 346