เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เทศบัญญัติ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายรับ 226
  12 พ.ย. 2558    รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย 226
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายจ่าย 227
  12 พ.ย. 2558    แผนงานบริหารทั่วไป 236
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 209
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศึกษา 222
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสาธารณสุข 211
  12 พ.ย. 2558    แผนงานเคหะและชุมชน 216
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 230
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 222
  12 พ.ย. 2558    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 217
  12 พ.ย. 2558    งบกลาง 229
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณ 220
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายรับ 218
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายจ่าย 216
  11 พ.ย. 2558    บันทึกหลักการและเหตุผล 239