เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เทศบัญญัติ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประมาณการรายรับ [ 12 พ.ย. 2558 ]
2 รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย [ 12 พ.ย. 2558 ]
3 ประมาณการรายจ่าย [ 12 พ.ย. 2558 ]
4 แผนงานบริหารทั่วไป [ 12 พ.ย. 2558 ]
5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน [ 12 พ.ย. 2558 ]
6 แผนงานการศึกษา [ 12 พ.ย. 2558 ]
7 แผนงานสาธารณสุข [ 12 พ.ย. 2558 ]
8 แผนงานเคหะและชุมชน [ 12 พ.ย. 2558 ]
9 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 12 พ.ย. 2558 ]
10 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ [ 12 พ.ย. 2558 ]
 
หน้า 1|2