เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เทศบัญญัติ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายรับ 250
  12 พ.ย. 2558    รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย 252
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายจ่าย 247
  12 พ.ย. 2558    แผนงานบริหารทั่วไป 257
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 229
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศึกษา 244
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสาธารณสุข 231
  12 พ.ย. 2558    แผนงานเคหะและชุมชน 241
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 254
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 248
  12 พ.ย. 2558    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 236
  12 พ.ย. 2558    งบกลาง 247
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณ 239
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายรับ 237
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายจ่าย 237
  11 พ.ย. 2558    บันทึกหลักการและเหตุผล 261