เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
เทศบัญญัติอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ม.ค. 2563    คู่มือเงินอุดหนุนการจัดทำงบประมาณปีงบประมาณ ปี2563 14
  14 ม.ค. 2563    ระเบียบเงินอุดหนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 12
  17 ก.ย. 2562    ประกาศใช้เทศบัญญัติ 22
  8 เม.ย. 2562    จัดทำทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติเทศบัญญัติ ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง ประจำปี พ.ศ.2562 7
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายรับ 281
  12 พ.ย. 2558    รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย 285
  12 พ.ย. 2558    เทศบัญญัติงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 274
  12 พ.ย. 2558    แผนงานบริหารทั่วไป 289
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 258
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศึกษา 273
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสาธารณสุข 258
  12 พ.ย. 2558    แผนงานเคหะและชุมชน 272
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 287
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 278
  12 พ.ย. 2558    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 267
  12 พ.ย. 2558    งบกลาง 274
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณ 265
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายรับ 264
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายจ่าย 267
  11 พ.ย. 2558    บันทึกหลักการและเหตุผล 293