เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เทศบัญญัติ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายรับ 91
  12 พ.ย. 2558    รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย 92
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายจ่าย 85
  12 พ.ย. 2558    แผนงานบริหารทั่วไป 98
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 85
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศึกษา 89
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสาธารณสุข 85
  12 พ.ย. 2558    แผนงานเคหะและชุมชน 85
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 99
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 89
  12 พ.ย. 2558    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 101
  12 พ.ย. 2558    งบกลาง 105
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณ 93
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายรับ 95
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายจ่าย 87
  11 พ.ย. 2558    บันทึกหลักการและเหตุผล 114