เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เทศบัญญัติ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายรับ 135
  12 พ.ย. 2558    รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย 136
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายจ่าย 128
  12 พ.ย. 2558    แผนงานบริหารทั่วไป 144
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 129
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศึกษา 138
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสาธารณสุข 132
  12 พ.ย. 2558    แผนงานเคหะและชุมชน 127
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 144
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 134
  12 พ.ย. 2558    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 141
  12 พ.ย. 2558    งบกลาง 148
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณ 137
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายรับ 140
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายจ่าย 132
  11 พ.ย. 2558    บันทึกหลักการและเหตุผล 161