เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 273 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 ม.ค. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563 1
  15 ม.ค. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2563 1
  12 ม.ค. 2564    การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3
  6 ม.ค. 2564    ประชามัมพันธ์ภาษีป้าย ตามกฏกระทรวงกำหนดภาษีป้าย พ.ศ. 2563 2
  4 ม.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกที่ 2 6
  4 ม.ค. 2564    แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือรับเงินสวัสดิการของรัฐ(เบี้ยผู้สูงอายุ) ผ่านทางธกส. ของตำบลทุ่งสัง ในวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 6
  28 ธ.ค. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2563 7
  28 ธ.ค. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2563 6
  18 ธ.ค. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 44 /2563 7
  18 ธ.ค. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 45 /2563 6
  16 ธ.ค. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563 6
  25 พ.ย. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2563 8
  24 พ.ย. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563 3
  11 พ.ย. 2563    ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 32
  6 พ.ย. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563 23
  6 พ.ย. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2563 25
  6 พ.ย. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2563 24
  6 พ.ย. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2563 24
  20 ต.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 40
  20 ต.ค. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 3


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]