วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายบ้านปากรา-ปากสังข์ จุดที่ 2 บ้านภูเขาหลัก ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบ ระบบประปาบ้านหนองเตย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของที่จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ชนิด ยู.เอช.ที. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหน้าเขา-บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 และซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายบ้านปากรา-ปากสังข์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดซอง 500 ซองๆละ 50 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโหนด ตำบลทุ่งสัง เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)