วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2562
ซื้อกระเบื้อง สังกะสี ขอยึด จะปู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมประตูกระจกและหน้าต่างกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด-วิเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
เช่าเช่าพื้นที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับครูโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง แก้วน้ำพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง