วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบท่อฉีดน้ำล้าง พร้อมติดตั้งของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อกระดาษ AA กระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องแฟกซ์ กระดาษAA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อกระเบื้อง ครอบสัน ขอ เฌอร่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างตรวจเช็ค/ถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลทุ่งสังตามวงรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการคนงาน เทศบาลตำบลทุ่งสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นศ.ถ.107-41 สายชลประทาน-บ้านนายสมหมาย หอมหวน หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ธ.ค. 2563
ซื้อพัฒนาระบบงานธุรการเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง กาแฟ แก้วกาแฟ อาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง