วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างกลองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องแต่งกายผู้เข้าร่วมขบานเรือพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อพระพุทธรูปประดับตกแต่งเรือพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมา(ยาม)รักษาความปลอดภัยของเทศบาลตำบลทุ่งสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการครูคณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการครูภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการครูภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการครูพละศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง