วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับ ศพด.เทศบาลตำบลทุ่งสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริมนม ชนิด ยู.เอช.ที. (นมกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อพัสดุสำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 1 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างตรวจเช็คและถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ตามวงรอบรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลทุ่งสัง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง