วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลาย ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งสัง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อถังขยะ (4 ใบ) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อกระดาษ AA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อชุดเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างเปลี่ยนแผงเมนบอร์ดแอร์ ขนาด 24,000 บีทียู เปลี่ยนแมมโมรี่แอรื ล้างเติมน้ำยาแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง