วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2563
ซื้อโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน (แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริมนม ประจำปีการศึกษา 2/2562 และ นมปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อกระเบื้อง ขอ ตะปู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างที่ใช้ในงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างทำอาหารกลางวันคณะกรรมการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ประจำซุ้มเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมและสำหรับเด็กด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อของขวัญของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
เช่าอุปกรณ์เครื่องเล่น3 ชุด (สไลด์เดอร์,รถไฟ,สปริงบอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง