วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการวิจัยในชั้นเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการส่งเสริมทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมดัดแปลงเสริมสภาพฝาปิดท้ายรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องเล่นสนามของโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้สังเกตการณ์ โครงการจัดตั้งและฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าฝึกอบรม/ผู้สังเกตุการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง