เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

สภาพทางสังคม

 การศึกษา

                  1. โรงเรียนบ้านโคกวัด  ตั้งอยู่ ม.1  มีนางกนกนาฎ  ทิมกลับ  เป็น  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                2. โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา  ตั้งอยู่ ม.2  มีนายกรีฑา  โสมนวม เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                3. โรงเรียนบ้านควนยูง   ตั้งอยู่ ม.3    มีนายสมเกียรติ  ณ นคร  เป็น  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                4. โรงเรียนบ้านวังหิน (โรงเรียนขยายโอกาส )  ตั้งอยู่  ม.4   มีนายอุดร  ไกรนรา  เป็น  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                5. โรงเรียนวัดภูเขาหลัก   ตั้งอยู่  ม.5  มีนายชฎิล  ทองเหลี่ยมนาค  เป็น  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                6. โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม (เปิดสอนตั้งแต่ ม. 1- ม.6)  ตั้งอยู่  ม.2    มี  นายดรุณศักดิ์  วิริยะสมบัติ  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

                7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ทุ่งสัง    ตั้งอยู่  ม.2

  สถาบันและองค์กรทางศาสนา         

  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประชาชนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดโดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน  ซึ่งมีวัดตั้งอยู่ในเขตตำบลทุ่งสัง    5  แห่ง  ดังนี้ 

                 1. วัดสระเภา                        ตั้งอยู่หมู่ที่ 1          

                 2. วัดภูเขาลำทัง                    ตั้งอยู่หมู่ที่  2        

                 3. วัดควนยูง                         ตั้งอยู่หมู่ที่  3        

                 4. วัดวังหิน                           ตั้งอยู่หมู่ที่  4        

                 5. วัดภูเขาหลัก                 ตั้งอยู่หมู่ที่  5        

                 นอกจากจะใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาแล้ว  ยังใช้เป็นที่รวมจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ  เช่น  ประเพณีงานเดือนสิบ  งานปากปีปากเดือน  การแสดงมโนห์รา  รำกลองยาว

ประชากรนิยมตั้งถิ่นฐานบริเวณริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4110  ทั้งสองฝั่ง  โดยมีกลุ่มใหญ่ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นมากที่สุด

 

  การสาธารณสุข 

                   1  สถานีอนามัยชุมชนบ้านหน้าเขา  ตั้งอยู่  ม.2  รับผิดชอบประชาชนในพื้นหมู่ที่ 1,6,7  มีนายสุวรรณน้อย  เดิมคลัง  รักษาการหัวหน้าสถานีอนามัย

                 2  ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านวังหิน  ตั้งอยู่  ม.4  รับผิดชอบประชาชนในพื้นหมู่ที่  2,3,4,5  มีนายเชาวลิต  ลิ่มวิจิตรวงศ์  รักษาการหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านวังหิน 

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน         

                    (1)  สถานีดับเพลิง                                             จำนวน      -     แห่ง

                  (2)  ป้อมยามตำรวจและสายตรวจ                      จำนวน   2   แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  และหมู่ที่  8