เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาท้องถิ่น

                องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสังได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Visions) เพื่อ เป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายที่ปรารถนาและคาดหวังที่จะให้เกิด ขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า โดยได้คาดการณ์ว่าในอนาคตต้องบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล ชุมชนสามารถเข้าถึงและได้รับบริการในทุกด้าน  อัน ได้แก่ การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและประชาชนต้องได้รับผลประโยชน์สุข คือสุขภาวะของประชาชนได้รับการพัฒนาครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคม และปัญญา  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ดังนี้

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  บริการชุมชน

เพื่อผลประโยชน์สู่ประชาชนชาวทุ่งสัง

พันธกิจ (MISSION)

1.      พัฒนาให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนยึดหลักการบริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

2.      การพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยประชาชนได้รับบริการด้านการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นและเอื้อต่อการดำรงชีพ  ตลอดจนการผลิตสินค้าและบริการด้วยความสะดวกรวดเร็วและเสมอภาค เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

3.      พัฒนา สุขภาวะของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคม และปัญญา ตลอดจนฟื้นฟูและอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

4.      สร้างชุมชนให้เข้มแข็งภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียง

5.      ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.                   การบริหารจัดการเป็นระบบ  โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  ของประชาชนมีส่วนร่วม องค์กรยึดหลักการบริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมมาภิบาล               

2.                   ประชาชนได้รับบริการด้านการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นและเอื้อต่อการดำรงชีพ  ตลอดจนการผลิตสินค้าและบริการด้วยความสะดวกรวดเร็วและเสมอภาค

3.                   ประชาชน ได้รับการพัฒนาสุขภาวะครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคม และปัญญา มรดกทางภูมิปัญญา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

4.                   เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียง

5.                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูรักษา  และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์