เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

สำนักปลัด

 
 
   นายมานะ  อินทศิลา  
   รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 
   

  
         
  นางสาววิภารัตน์
รอดแก้ว
 นางสุคนธ์
หวานชื่น
นางสาวจิตสุภา
อินทอง
 นางสาวธิติมา
ศรีสุวรรณ์
นางสาวเขมิกา
หลุ่ยจิ๋ว
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   นักพัฒนาชุมชน  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิชาการศึกษา
         
     -ว่าง- นายวิธาน  เชื้อกูลชาติ
 
     ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
 

 
       
-ว่าง-
นายสมเกียรติ แสงเงิน
 นายสุชาติ  ต้นป้อ    
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป