เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

สำนักปลัด

 
 
   นายมานะ  อินทศิลา  
   รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 
   

  
  นางสาววิภารัตน์
รอดแก้ว
 นางสุคนธ์ หวานชื่น
นางสาวจิตสุภา
อินทอง
 นางสาวธิติมา
ศรีสุวรรณ์
นางสาวเขมิกา หลุ๋ยจิ๋ว
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   นักพัฒนาชุมชน  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิชาการศึกษา
         
     -ว่าง- นายวิธาน  เชื้อกูลชาติ
 
     ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
 

 
       
-ว่าง-
นายสมเกียรติ แสงเงิน
 นายสุชาติ  ต้นป้อ    
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป