เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

สำนักปลัด

 
 
   นายมานะ  อินทศิลา  
   รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 
         
  นางสาววิภารัตน์ รอดแก้ว  นางสุคนธ์ หวานชื่น
 นางสาวจิรพรรณ  แจ่มจรัส
 -ว่าง- นางเรวดี  สุขชุม
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   นักพัฒนาชุมชน  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 นักวิเคราะห์นโยบายและ    แผนปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษา
         
     นางสาวสุทิสา  บำรุงศรี นายวิธาน  เชื้อกูลชาติ
 
     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรกา พนักงานขับรถยนต์
 
         
 นายประสาน  เชื้อกูลชาติ นายสมเกียรติ แสงเงิน
 นายสุชาติ  ต้นป้อ    
 นักการ  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป