เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

สำนักปลัด

 
 
   นายมานะ  อินทศิลา  
   รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาววิภารัตน์ รอดแก้ว
นางสุคนธ์ หวานชื่น

นางสาวเขมิกา หลุ่ยจิ๋ว
นางสาวธิติมา ศรีสุวรรณ์

นางสาวจิตสุภา อินทอง
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
     
     นางสาวสิริประภา นวลนุ่ม
นายวิธาน  เชื้อกูลชาติ
 
 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
 

 
       
นายสุวัฒน์ ช่วยศรียัง
นายสมเกียรติ แสงเงิน
 นายสุชาติ  ต้นป้อ    
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป