เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
   ว่าง  
   รองปลัดเทศบาล 
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
 
     
   นายมานะ อินทศิลา  
   รองปลัดเทศบาล  
     
 -ว่าง-  นางอรสา  หวังพัฒน์  นายเจษฎา  ทิพย์สุวรรณ
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง