เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

ข้อมูลผู้บริหาร

 
ดาบตำรวจภาชโร  เรืองสังข์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสัง
 
นายอดิเรก  แจ่มจรัส
นายศรีอรุณ  ขวัญเมือง
รองนายกเทศมนตรี
 รองนายกเทศมนตรี

 
 นายปัญญา  แก้วมณี นายเจริญพร  เดชะ
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี